Mijn favorieten

WOZ taxaties

Verlaag uw WOZ-waarde!!!

Door de financiële crisis is ook de markt voor woningen en bedrijfsmatig vastgoed hard geraakt. Als gevolg hiervan is mogelijk ook de waarde van úw vastgoed gedaald. Het weten van de juiste (WOZ) waarde is belangrijk voor belastingheffingen gebaseerd op de Wet waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ).

De Onroerendezaakbelasting kan aanzienlijk omlaag als de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld, maar een verlaging van de WOZ-waarde kan ook leiden tot een besparing op onder andere de inkomstenbelasting, waterschapsbelasting en zeker ook de vennootschapsbelasting *
 

De vastgestelde WOZ-waarde is onder andere van belang voor:
 

 - de onroerendezaakbelasting (OZB);

 - het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting;

 - de waterschapsheffingen.

 - Schenk en erfbelasting.


Zoals bekend, wordt de WOZ-waarde van woningen en bedrijfsmatig vastgoed elk jaar opnieuw vastgesteld.

Voor het belastingjaar 2019 is de waardepeildatum 1 januari 2018.

Via deze link kunt u de WOZwaarde van uw woning controleren.
 

Schenk en erfbelasting.

De WOZ-waarde is van belang voor de schenk- en erfbelasting. Daarbij is bepalend de WOZ-waarde van de woning of bedrijfsmatig vastgoed die is vastgesteld voor het jaar waarin het vastgoed wordt geschonken of uit een erfenis wordt verkregen. Er hoeft dus geen afzonderlijke waardevaststelling of taxatie per de schenk- of sterfdatum meer plaats te vinden. Eindeloze discussies met de Belastingdienst behoren dan ook tot het verleden. Bij verhuurde woningen moet nog wel rekening worden gehouden met het waardedrukkend effect van verhuur.

Woningen in BOX 3.
De waarde van woningen en bedrijfsmatig vastgoed die in box 3 moeten worden aangegeven, wordt bepaald door de WOZ-waarde. U kunt hierbij o.a. denken aan vakantiewoningen, verhuurde woningen of verhuurd bedrijfsmatig vastgoed . Ook hier geldt dat de WOZ-waarde van een verhuurde woning nog gecorrigeerd mag worden met het waardedrukkend effect van verhuur. Bij erfpacht mag de gekapitaliseerde waarde van de toekomstige jaarlijkse erfpachtcanons op de WOZ-waarde in mindering worden gebracht.

Wet " Werken aan Winst "
De "Wet werken aan winst" beperkt uw afschrijvingsmogelijkheden. Hierbij wordt de waarde, tot waar u mag afschrijven (de zgn. bodemwaarde), vastgesteld op basis van de WOZ-waarde. De juiste vaststelling van deze WOZ-waarde en de daarvan afgeleide bodemwaarde is dus erg belangrijk. Wij kunnen u hierbij wellicht van dienst zijn.
 

BEZWAAR
Ondanks de verschillen kan de WOZ-waarde in sommige gevallen toch als marktwaarde dienen. Als u bij uw gemeente bezwaar aantekent tegen de vastgestelde WOZ-waarde, kan het zijn dat er een taxateur langskomt om de waarde opnieuw te berekenen.
 
Een NVM-makelaar is zeer deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde van uw vastgoed en kan u helpen om zo nodig bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

Aangezien de bodemwaarde wordt vastgesteld op basis van de WOZ-waarde en er de nodige verschillen kunnen zijn in grondslag tussen deze WOZ-waarde en de uiteindelijke bodemwaarde, is het van groot belang dat zowel de WOZ-waarde als de bodemwaarde op een juiste manier worden vastgesteld. De afwijkingen op de eerder genoemde aspecten zullen met zich meebrengen dat er verschillen ontstaan in grondslag tussen de WOZ-waarde en de bodemwaarde zoals bepaald door artikel 3.30a, Wet inkomstenbelasting, met als gevolg de nodige discussies over de waardering en allocatie van waarde aan de diverse bestanddelen van het te waarderen object.


Wij kunnen de WOZ-waarde en de daarvan afgeleide bodemwaarde van uw vastgoed op de juiste wijze vaststellen. Indien mocht blijken dat de waarde van uw vastgoed te hoog is vastgesteld, kunnen wij u begeleiden bij de bezwaarprocedure.